Kognitiv coaching

Nya perspektiv genom kognitiv coaching

Alla försök att vägleda människan genom att påverka hennes sätt att resonera och hennes syn på tillvaron utgör definitionsmassigt en kognitiv påverkan. Man kan se den kognitiva läran som en utveckling av urgamla filosofiska traditioner.

” Allt vi är, är ett resultat av våra tankar” Buddha

”Det är inte händelserna i sig som stör oss utan vår egen uppfattning av det som sker” Epictetus

”Cogito ergo sum (Jag tänker, alltså finns jag)” Decartes

 

Kognitiv
Den kognitiva teorin är inriktad på vårt tänkande Termen kognitiv härstammar från det latinska ordet Cogniscere som betyder lära känna,enskilda tankar som bygger upp vår inre föreställningsvärld. Den ger oss ett redskap att identifiera och förändra sådana särdrag i tänkandet som är mindre ändamålsenligt.Kognitiv teori bygger på en förändrings filosofi. Du konstruerar din egen livshistoria genom de val du gör. Dina val gör du i hög grad av de mallar du lärt dig tidigare i livet Genom att lära känna dina egna mönster kan du låta den kunskapen påverka dina beslut. Du kan välja nya sätt att se på tillvaron.

I själva verket är det sättet att uppfatta information och sättet att bearbeta information och sättet att bearbeta informationen som man försöker göra individen medveten om när man vill öka flexibiliteten i ditt tänkande

Genom kognitiv coaching ges du möjlighet och att lära känna, utmana och förändra invanda tankemönster

  • Du lär dig kommunicera tydligare
  • Du lär dig at hantera konflikter på ett mer ändamålsenligt sätt
  • Du lär dig att uppnå mål och känna motivation
  • Du utvecklas och kan bättre använda dina styrkor men även utveckla dina svaga sidor
  • Du lär dig möta motgångar och krav
  • Du stärker din självkänsla och ditt självförtroende
  • Hantera konflikter
  • Kommunicera tydligare, sätta gränser
  • Personlig utveckling upptänka och utveckla dina styrkor resurser svagheter hinder och utvecklingsmöjligheter
  • Du får verktyg som direkt kan omsättas i ditt liv och dagliga arbete.